IAE OpenIR

浏览/检索结果: 共8171条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Exopolysaccharide production by an indigenous isolate Pseudomonas stutzeri XP1 and its application potential in enhanced oil recovery 期刊论文
CARBOHYDRATE POLYMERS, 2018, 卷号: 199, 页码: 375-381
作者:  Zhao, Feng;  Guo, Chao;  Cui, Qingfeng;  Hao, Qinqin;  Xiu, Jianlong;  Han, Siqin;  Zhang, Ying
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/04
Biopolymer  Exopolysaccharide  Rheological Property  Microbial Enhanced Oil Recovery  Pseudomonas Stutzeri  
Bacterial toxicity of exfoliated black phosphorus nanosheets 期刊论文
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 页码: 507-514
作者:  Xiong, Zhiqiang;  Zhang, Xuejiao;  Zhang, Siyu;  Lei, Lei;  Ma, Wei;  Li, Dengyu;  Wang, Weidong;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/09/10
Black Phosphorus  Bacterial Toxicity  Ros  Membrane Damage  
Bacterial toxicity of exfoliated black phosphorus nanosheets 期刊论文
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 页码: 507-514
作者:  Xiong, Zhiqiang;  Zhang, Xuejiao;  Zhang, Siyu;  Lei, Lei;  Ma, Wei;  Li, Dengyu;  Wang, Weidong;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/09/10
Black Phosphorus  Bacterial Toxicity  Ros  Membrane Damage  
Intensity and frequency of nitrogen addition alter soil chemical properties depending on mowing management in a temperate steppe 期刊论文
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2018, 卷号: 224, 页码: 77-86
作者:  Wang, Ruzhen;  Zhang, Yunhai;  He, Peng;  Yin, Jinfei;  Yang, Junjie;  Liu, Heyong;  Cai, Jiangping;  Shi, Zhan;  Feng, Xue;  Dijkstra, Feike A.;  Han, Xingguo;  Jiang, Yong
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/04
Nitrogen Deposition  Soil Acidification  Base Cation  Soil Micronutrient  Soil Acid Buffering Capacity  Semi-arid Grassland  
Bacterial toxicity of exfoliated black phosphorus nanosheets 期刊论文
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 卷号: 161, 页码: 507-514
作者:  Xiong, Zhiqiang;  Zhang, Xuejiao;  Zhang, Siyu;  Lei, Lei;  Ma, Wei;  Li, Dengyu;  Wang, Weidong;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/10
Black Phosphorus  Bacterial Toxicity  Ros  Membrane Damage  
Interactions of polymeric drug carriers with DDT reduce their combined cytotoxicity 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 页码: 701-709
作者:  Zhang, Xuejiao;  Lei, Lei;  Zhang, Haiyan;  Zhang, Siyu;  Xing, Weiwei;  Wang, Jin;  Li, Haibo;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/09/10
Polymeric Nanomicelles  Organic Pollutants  Partitioning Behavior  Combined Cytotoxicity  Biointerfacial Behavior  
Interactions of polymeric drug carriers with DDT reduce their combined cytotoxicity 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 页码: 701-709
作者:  Zhang, Xuejiao;  Lei, Lei;  Zhang, Haiyan;  Zhang, Siyu;  Xing, Weiwei;  Wang, Jin;  Li, Haibo;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/09/10
Polymeric Nanomicelles  Organic Pollutants  Partitioning Behavior  Combined Cytotoxicity  Biointerfacial Behavior  
Divergent composition and turnover of soil organic nitrogen along a climate gradient in arid and semiarid grasslands 期刊论文
GEODERMA, 2018, 卷号: 327, 页码: 36-44
作者:  Feng, Jiao;  Turne, Benjamin L.;  Wei, Kai;  Tian, Jihui;  Chen, Zhenhua;  Lu, Xiaotao;  Wang, Chao;  Chen, Lijun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/09/10
Aridity Gradient  Drylands  Global Climate Change  Organic Nitrogen Fractions  Nitrogen-hydrolyzing Enzymes  Nitrogen Cycling  
Interactions of polymeric drug carriers with DDT reduce their combined cytotoxicity 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 卷号: 241, 页码: 701-709
作者:  Zhang, Xuejiao;  Lei, Lei;  Zhang, Haiyan;  Zhang, Siyu;  Xing, Weiwei;  Wang, Jin;  Li, Haibo;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/10
Polymeric Nanomicelles  Organic Pollutants  Partitioning Behavior  Combined Cytotoxicity  Biointerfacial Behavior  
Effects of N fertilization and maize straw on the transformation and fate of labeled ((NH4)-N-15)(2)SO4 among three continuous crop cultivations 期刊论文
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2018, 卷号: 208, 页码: 275-283
作者:  Lu, Caiyan;  Wang, Hongyan;  Chen, Huaihai;  Yuan, Lei;  Ma, Jian;  Shi, Yi;  Zhang, Xudong;  He, Hongbo;  Chen, Xin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/04
Straw Application  N-15 Labeling  Transformation And Fate Of Fertilizer n  Mollisol Soil