IAE OpenIR

浏览/检索结果: 共512条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Soil Bacterial Communities Respond to Mowing and Nutrient Addition in a Steppe Ecosystem 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 期号: 12
作者:  Zhang, Ximei;  Chen, Quansheng;  Han, Xingguo
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2016/12/05
Schistidium ignatovae (Grimmiaceae), a new species from Sichuan, China 期刊论文
ANNALES BOTANICI FENNICI, 2013, 期号: 6, 页码: 386-392
作者:  Feng, Chao;  Kou, Jin;  Bai, Xue-Liang;  Li, Wei
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2016/12/05
Phellinopsis helwingiae (Hymenochaetales, Basidiomycota), a new species from China and a brief note on P. junipericola 期刊论文
ANNALES BOTANICI FENNICI, 2013, 期号: 6, 页码: 408-412
作者:  Qin, Wen-Min;  Zhou, Li-Wei
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2016/12/05
Woody Plant Encroachment into Grasslands: Spatial Patterns of Functional Group Distribution and Community Development 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 期号: 12
作者:  Liu, Feng;  Archer, Steven R.;  Gelwick, Frances;  Bai, Edith;  Boutton, Thomas W.;  Wu, Xinyuan Ben
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2016/12/06
Spatio-Temporal Variation in Vegetation Biomass and Its Relationships with Climate Factors in the Xilingol Grasslands, Northern China 期刊论文
PLOS ONE, 2013
作者:  Gao, Tian;  Yang, Xiuchun;  Jin, Yunxiang;  Ma, Hailong;  Li, Jinya;  Yu, Haida;  Yu, Qiangyi;  Zheng, Xiao;  Xu, Bin
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2016/12/05
Carbon fluxes, evapotranspiration, and water use efficiency of terrestrial ecosystems in China 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2013, 页码: 76-90
作者:  Xiao, Jingfeng;  Sun, Ge;  Chen, Jiquan;  Chen, Hui;  Chen, Shiping;  Dong, Gang;  Gao, Shenghua;  Guo, Haiqiang;  Guo, Jixun;  Han, Shijie;  Kato, Tomomichi;  Li, Yuelin;  Lin, Guanghui;  Lu, Weizhi;  Ma, Mingguo;  McNulty, Steven;  Shao, Changliang;  Wang, Xufeng;  Xie, Xiao;  Zhang, Xudong;  Zhang, Zhiqiang;  Zhao, Bin;  Zhou, Guangsheng;  Zhou, Jie
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2016/12/05
Carbon Fluxes  Evapotranspiration  Water Use Efficiency  Eddy Covariance  Carbon Sink  Synthesis  
Creating a "green university" in China: a case of Shenyang University 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2013
作者:  Geng, Yong;  Liu, Kebin;  Xue, Bing;  Fujita, Tsuyoshi
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2016/12/05
Temperature and precipitation control of the spatial variation of terrestrial ecosystem carbon exchange in the Asian region 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2013, 页码: 266-276
作者:  Chen, Zhi;  Yu, Guirui;  Ge, Jianping;  Sun, Xiaomin;  Hirano, Takashi;  Saigusa, Nobuko;  Wang, Qiufeng;  Zhu, Xianjin;  Zhang, Yiping;  Zhang, Junhui;  Yan, Junhua;  Wang, Huimin;  Zhao, Liang;  Wang, Yanfen;  Shi, Peili;  Zhao, Fenghua
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2016/12/06
Terrestrial Ecosystem  Spatial Variation  Carbon Exchange Fluxes  Climate Controlling Factors  Carbon Source/sink Strength  Asian Region  
Soil Nematode Responses to Increases in Nitrogen Deposition and Precipitation in a Temperate Forest 期刊论文
PLOS ONE, 2013
作者:  Sun, Xiaoming;  Zhang, Xiaoke;  Zhang, Shixiu;  Dai, Guanhua;  Han, Shijie;  Liang, Wenju
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2016/12/05
Effects of Natural and Human-Assisted Regeneration on Landscape Dynamics in a Korean Pine Forest in Northeast China 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 期号: 12
作者:  Zhao, Fuqiang;  Yang, Jian;  He, Hong S.;  Dai, Limin
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2016/12/05